Aanvraag certificeringen ISO 9001 en NEN 7510: garantie voor kwaliteit

“Veiligheid heeft topprioriteit bij onze klanten en bij AVA. We streven de hoge kwaliteit na en zijn bezig met ISO & NEN certificeringen die dit formeel zullen bevestigen.”

- Nadira Ettahiri, Directeur AvA

Inleiding

Als AvA zijn we ervan doordrongen dat het borgen van kwaliteit van de organisatie als geheel noodzakelijk is voor het leveren van goede oplossingen en daarmee noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf. Kwaliteitsborging is een continu proces, wij hechten groot belang aan ons kwaliteitsmanagementsysteem en het borgen van de informatiebeveiliging. Wij zijn bezig met de aanvraag ISO & NEN certificeringen zodat ook formeel bevestigd wordt dat wij voldoen aan alle wet- en regelgeving en onze opdrachtgevers ervan verzekerd zijn dat een externe onafhankelijke partij ieder jaar controleert of we aan de hoge eisen voldoen.

Hieronder treft u meer informatie over de NEN 7510 en ISO 9001, wij streven op korte termijn naar certificering en houden u uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen.

NEN 7510

Het is onze missie om bij de bescherming van gegevens van onze klanten en hun werknemers, maar ook van onszelf en onze medewerkers en partners, te voldoen aan wet- en regelgeving.

Arbodienst voor anderstaligen werkt met informatiebeveiligings- en privacybeleid dat in lijn is opgesteld met de Nen-7510 normen. Dit beleid is op aanvraag beschikbaar voor klanten van arbodienst voor anderstaligen.

De essentie van de NEN 7510 norm is zorgen dat persoonlijke gezondheidsinformatie beschikbaar én ook veilig is. Deze normering vormt de specifieke norm voor informatieveiligheid binnen de gezondheidszorg en is grotendeels gebaseerd op de ISO 27001.

ISO 9001

ISO 9001 is waarschijnlijk de bekendste internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (KMS). Het arbo kwaliteitssysteem bestaat uit een kwaliteitshandboek met werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende arbodienst verlening geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en –methoden. Uiteraard maken een privacyreglement en een klachtenprocedure deel uit van het kwaliteitssysteem.

Om een certificaat te kunnen verkrijgen, moet een arbodienst voldoen aan de eisen in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten. Door enkele door de Minister aangewezen certificerende instellingen wordt het bewijs afgeven in de vorm van twee certificaten: een ISO-9001 en een WCSS-Arbodiensten. De normering geeft regels ten aanzien van deskundigheid, organisatie en kwaliteit van de dienstverlening. De arbodiensten worden daarop getoetst door een onafhankelijke private instelling. Ook interne Arbodiensten hebben dit certificaat nodig.

Een arbodienst wordt geacht een basispakket aan diensten te bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt het certificaat aan arbodiensten die naar zijn oordeel een goed pakket bieden. Een arbodienst moet voorts over voldoende personeel beschikken, dat wat opleiding, ervaring en aantal betreft in staat is om op adequate wijze en gecoördineerd diensten te verlenen aan zijn klanten.

Een aanvraag voor een certificaat moet worden ingediend bij een certificerende instelling, die is aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn verscheidene certificerende instellingen; een overzicht hiervan kunt u vinden op de website van de SBCA.

De Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) voert het beheer over het register en stelt de richtlijnen vast voor het toetsen en certificeren. Een belangrijk onderdeel van deze richtlijn is de juiste omgang met vertrouwelijke informatie.