De kracht van internationaal talent

Het bedrijfsleven in Nederland draait grotendeels op de bijdrage van internationale talenten. Medewerkers die veel meerwaarde bieden. Diversiteit en inclusiviteit resulteren onder meer in een toename in veerkracht, creativiteit, innovatie en in een grotere oplossingsgerichtheid op de werkvloer. Onze diensten zijn volledig gericht op duurzame inzetbaarheid, in het bijzonder van anderstaligen.

Verzuimabonnementen

Onze interculturelere arboprofessionals zijn vanaf dag één betrokken bij het verzuimdossier. We staan voor adequate begeleiding van mens tot mens, pakken desgewenst de mediatorrol, spreken de werknemer aan in de moedertaal en weten zo snel de verschillende componenten te achterhalen die het verzuim veroorzaken.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moet minimaal een dienst worden afgenomen bij de arbodienst en bedrijfsarts. Maar, wij denken graag mee in originele oplossingen die aansluiten bij het werkgeversmerk en zetten deze om in haalbare acties. Met onze betrokken aanpak creëren wij meer bewustwording binnen organisaties, waardoor de verzuimbegeleiding bijdraagt aan het bevorderen van duurzaamheid en inclusiviteit.

Losse trajecten

Wij willen onze kennis over arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid graag open en toegankelijk houden, vooral voor werkgevers, verzekeraars en arbodiensten die tegen complexe interculturele trajecten aanlopen. Door onze jarenlange ervaring binnen re-integratie weten wij dat verzuimaanpak specifieke aandacht vraagt bij een internationale identiteit (culturele diversiteit) en meertaligheid op de werkvloer.

Geen situatie is hetzelfde en kwesties kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn, waardoor de meest ideale oplossing ook niet voor de hand ligt. Om die reden bieden we alle onderdelen binnen onze arbodienst tevens aan in afzonderlijke sessies. Zo kunnen we precies daar ondersteunen waar op het moment de grootste behoefte ligt.

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Artikel 5 van de Arbowet verplicht de werkgever tot een RI&E: een risico-inventarisatie en evaluatie. Die de specifieke risico’s in kaart brengt van het werk. Aan de hand van de RI&E wordt (bij voorkeur iedere 3 tot 5 jaar) een plan van aanpak opgesteld, waarin maatregelen worden beschreven om de aangegeven risico’s te voorkomen of te verkleinen. Het vormt de basis voor het verdere veiligheidsbeleid.

Het uiteindelijke doel is verzuim, gezondheidsklachten en ongevallen te beperken tot een minimum en een veilige en gezonde werkplek te waarborgen.

Functiegerichte aanstellingskeuring

Omdat bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit van (potentiële) medewerker(s) niet in het geding mag komen, mag een aanstellingskeuring alleen worden uitgevoerd voor specifieke functies. Functies die risico’s kunnen opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de medewerker zelf of anderen.

In het kader van een sollicitatieprocedure mag in dit geval onderzoek worden gedaan naar de fysieke of psychische gezondheid van de kandidaat. Strenge regelgeving hiervoor is vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (Wmk). Een van onze interculturele bedrijfsartsen verzorgt het onderzoek en bepaalt tevens of de aanvraag voor een specifieke functie terecht is.

Verzuimbegeleiding en preventie

Met onze arbodienst voor anderstaligen verbinden wij culturen met elkaar en dat is nodig in een sterk internationaliserende wereld. Alle arboprofessionals die bij ons werken zijn meertalig, opgegroeid binnen culturele diversiteit en beschikken over uitgebreide vakkennis en -ervaring.

Onze arbodienst gaat verder dan begeleiding bij ziekteverzuim, het inzetten van (adviserende) dienstverlening of het beoordelen van arbeidsomstandigheden (preventie). Naast de wettelijke kerntaken beoordelen we in samenspraak alle risico’s op verzuim en maken een strategisch plan hoe we het verzuimpercentage binnen de organisatie structureel terugdringen. Uiteraard met aandacht voor het duurzaam functioneren van medewerkers en de wensen en voorkeuren die aansluiten bij het werkgeversmerk.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Artikel 18 van de Arbowet verplicht werkgevers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. Dit onderzoek, gebaseerd op de RI&E, geeft inzicht in de specifieke gezondheidsrisico’s van het werk. Zo wint de werkgever concreet advies in over de beschermende (preventieve) maatregelen die genomen moeten worden.

Om een zuivere uitkomst te garanderen, voeren wij de PAGO uit met verschillende interculturele professionals, zoals de bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, ergonoom en eventueel leefstijlcoach. Het preventief medisch onderzoek (PMO) is een aanvullend onderzoek dat bestaat uit het verplichte PAGO en het niet-verplichte leefstijlonderzoek.

Consultatie gezondheidsvraagstukken

De werknemer heeft het recht om zelf een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts aan te vragen. Dit hoeft niet in overleg met de werkgever. Het is ook mogelijk dat de werknemer in overleg met de werkgever wordt aangemeld voor een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts. In beide situaties geldt dat er geen sprake van verzuim hoeft te zijn.